وبلاگ تخصصی کامپیوتر و نرم افزار
الگوریتم رسم خط در سی شارپ:

ابتدا یک عکس یا جعبه عکس در فرم قرار می دهیم:

public partial class Form1 : Form

{Bitmap mybmp;

ilag3=0;

int x1, x2, y1, y2,x3,y3;

Color mycolor;

string address;

برای نگهداشتن عکسmy bmp تعریف متغیر ها: یک متغیر برای ذخیره رنگ فعلی و یک متغییر از نوع عکس به نام 

//***********************

void line(int x1, int y1, int x2, int y2)

{

int step = 0, k, dx = x2 - x1, dy = y2 - y1;

float x = x1, y = y1, xinc = 0, yinc = 0;

if (dx > dy)

step = dx;

else

step = dy;

xinc = dx / (float)step;

yinc = dy / (float)step;

mybmp.SetPixel(Convert.ToInt32(Math.Round(x)), Convert.ToInt32(Math.Round(y)), mycolor);

for (k = 1; k <= step; k++)

{

x += xinc;

y += yinc;

mybmp.SetPixel(Convert.ToInt32(Math.Round(x)), Convert.ToInt32(Math.Round(y)), mycolor);

}

pictureBox1.Refresh();

}

//****************************************************************/

private void pictureBox1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)

{

if (x1 < x2)

{

if (bold == 1)

{

for (int i = 1; i < 4; i++)

line(x1, y1 + i, x2, y2 + i);

}

if (bold == 2)

{

for (int i = 1; i < 8; i++)

line(x1, y1 + i, x2, y2 + i);

}

}

if (x1 > x2)

{

if (bold == 1)

{

for (int i = 1; i < 4; i++)

line(x2, y2 + i, x1, y1 + i);

}

if (bold == 2)

{

for (int i = 1; i < 8; i++)

line(x2, y2 + i, x1, y1 + i);

}

}

picturebox1.image=mybmp;

عکس را رد جعبه عکس قرار می دهیم

}

 

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : هادی قائمی
 
  • ایران بوک شاپ
  • بک لینک